Click here for English version

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen SportstarZ en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van SportstarZ.
1.3 “Aanmeldformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de SportstarZ internet-site of een daaraan rechtstreeks doorgelinkte pagina van SportstarZ.
1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met SportstarZ aangaat en de algemene voorwaarde van SportstarZ heeft goedgekeurd. De Opdrachtgever is meerderjarig.
1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen SportstarZ en Opdrachtgever ter zake van een of meer door SportstarZ ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 “Reissom”: de totale som van de door SportstarZ – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW, exclusief eventuele annuleringsverzekering.
1.7 SportstarZ bekend onder de handelsnaam: SportstarZ gevestigd te Noordwijkerhout (NL) en hierna verder te noemen “SportstarZ”.
1.8 “Sportkamp” het product van SportstarZ.
1.9 “Fietsverhuurder”de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de voor de verhuur / bruikleen van fietsen zorgt.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SportstarZ gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door SportstarZ uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien SportstarZ daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van SportstarZ zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Aanmeldformulier volledig heeft ingevuld en verzonden, of nadat de opdrachtgever schriftelijk, b.v. met een e-mail, akkoord is gegaan met onze schriftelijke offerte. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 7 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.
3.3 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling 1e termijn behandeld. Indien het maximum aantal deelnemers voor desbetreffende sportkamp is bereikt zal de aanmelding niet meer in behandeling worden genomen.

4. Betaling
4.1 Aanbetaling (=45 % van de reissom) dient direct na ontvangst van de reserveringsbevestiging van SportstarZ plaats te vinden. Betaling 2e termijn (=55% van de reissom) dient uiterlijk 45 dagen voor de eerste dag van het sportkamp te zijn overgemaakt.
4.2 Bij een reservering minder dan 45 dagen voor de eerste dag van het Sportkamp dient de volledige betaling plaats te vinden binnen 7 dagen, doch uiterlijk voor aanvang van het Sportkamp, na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling geheel of gedeeltelijk achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt SportstarZ zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van SportstarZ ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke SportstarZ nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door SportstarZ in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door SportstarZ van (voortzetting van) de reis/het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer. Er zal geen restitutie plaatsvinden.
5.3 Indien SportstarZ de verwachting heeft dat Deelnemer hinder, overlast of belemmeringen zou kunnen gaan opleveren zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door SportstarZ in sterke mate bemoeilijkt zou kunnen worden heeft SportstarZ de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren.
5.4 De deelnemer (bij minderjarige de opdrachtgever) stemt toe dat tijdens het “Sportkamp” door de staf van SportstarZ mogelijk foto’s en/of video’s gemaakt worden met daarop mogelijk een herkenbare afbeelding van de deelnemer. SportstarZ kan deze afbeelding gebruiken in vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, enz. Zie ook artikel 14.
5.5 Het is deelnemer niet toegestaan zonder begeleiding het sportkamp te verlaten.

6. Aansprakelijkheid van SportstarZ
6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer / Opdrachtgever. SportstarZ aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SportstarZ geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van SportstarZ, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 SportstarZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door SportstarZ bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 SportstarZ aanvaardt behoudens in geval van individueel vervoer door SportstarZ zelf of behoudens opzet of grove schuld van SportstarZ – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal SportstarZ de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.
6.4 SportstarZ aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan gehuurde fiets, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. Opdrachtgever is hoofdelijke aansprakelijk voor eventuele schade aan via SportstarZ gehuurde fiets.
6.5 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van SportstarZ beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid)verzekering(en) aanspraak bestaat.
6.6 Deelnemer / Opdrachtgever blijft ten alle tijden (zelf) verantwoordelijk voor dieet en medicijn gebruik.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SportstarZ en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal SportstarZ vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk het doorgeven van juiste namen, geboortedata en pasportgegevens. Indien deelnemer of medereiziger wordt geweigerd bij douane of incheckbali vanwege afwijkende informatie kan SportstarZ nimmer aansprakelijk worden gesteld.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering SportstarZ
8.1 Indien SportstarZ door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is SportstarZ gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een reis.
8.3 SportstarZ is nimmer aansprakelijk voor gemaakte vervoerskosten indien overeenkomst wordt ontbonden.
8.4 Opdrachtgever heeft geen recht op een (enige) (schade)vergoeding wanneer SportstarZ of Opdrachtgever vanwege terrorisme, natuurrampen, ontradend reisadvies, besmettelijke ziektes en stakingen de reis moet annuleren.

9. Annulering door Opdrachtgever
9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserverings- en overige kosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Bij annulering tot 45 dagen voor vertrek de aanbetaling
• Bij annulering tussen de 45e en 20e dag voor vertrek 75% van de reissom
• Bij annulering binnen 20 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
9.3 Ingeval van annulering is Opdrachtgever gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,– administratiekosten in rekening gebracht.
9.4 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 5,5 % over de reissom plus eenmalig 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting per deelnemer. SportstarZ volgt hierbij de regels van de ASR voorheen ” de europeesche verzekeringen” in de vorm van een standaard Kortlopende Annuleringsverzekering.

Voorwaarden Aflopende Annuleringsverzekering.

10. Gevonden voorwerpen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie weken door SportstarZ bewaard. Na het verstrijken van deze periode is SportstarZ gerechtigd deze voorwerpen over te dragen.

11. Verzekering Deelnemer
11.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de reis.
11.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk de boekingsbevestiging – factuur – polis te controleren op juistheid van de persoonlijke gegevens en of gewenste reis en/of annuleringsverzekering is/wordt afgesloten conform door Opdrachtgever op Aanmeldformulier aangegeven voorkeur. SportstarZ aanvaard geen aansprakelijkheid eventuele onjuistheden op boekingsbevestiging – factuur – polis.

12. Fiets(huur)
12.1 Deelnemer gebruikt de fiets altijd op een normale en correcte wijze.
12.2 Parkeer de fiets op daarvoor geschikte plaatsen, en vergrendel ze met een ketting.
12.3 De Deelnemer / Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en betalen van eventuele boetes en juridische kosten gemaakt door de Deelnemer gedurende de huurperiode van de fiets.
12.4 Deelnemer maakt geen gebruik van de fiets in de omstandigheden of op gebieden die niet geschikt voor het gebruik ervan, zoals trappen, hellingen, multisportbaan gebieden, enz.
12.5 Bij geval van verlies, diefstal, ongeval of andere relevante gebeurtenissen dient de Deelnemer binnen 2 uur de Fietsverhuurder en SportstarZ hiervan op de hoogte te brengen, en indien van toepassing, geef een kopie aan de Fietsverhuurder en SportstarZ van een relevante verklaring of de politie aangifte van verlies of diefstal.
12.6 Deelnemer geeft na gebruikt het gehuurde materiaal in dezelfde staat aan Fietsverhuurder terug als waarin het werd ontvangen.
12.7 Indien van toepassing, te betalen door Deelnemer / Opdrachtgever de volgende sancties voor het niet volgen;
In geval van ongeoorloofd gebruik van de fiets resulteert in verlies als gevolg van diefstal, een 400 euro.
In geval van verlies of beschadiging van de anti-diefstal-apparaten, sleutels of sloten gehuurd, tussen de 35 en 400 Euro, afhankelijk van de waarde van de accessoire.
In geval van schade betalen een maximum van 400 euro, afhankelijk van de werkelijke schade veroorzaakt.
12.8 Indien het vervoer tijdens het Sportkamp (deels) per fiets is verklaart de Opdrachtgever dat de Deelnemer de basisvaardigheden van het rijden met een fiets beheerst. De Opdrachtgever / Deelnemer is in ieder geval als enige verantwoordelijk voor zijn / haar / hen geschiktheid voor de activiteiten in kwestie, zowel lichamelijk als geestelijk, met inbegrip van eventuele problemen die zijn gemaakt voor redenen van ziekte, medicatie of arbeidsongeschiktheid van een aandoening die van invloed kunnen zijn / haar / hun of veiligheid.
12.9 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels.
12.10 Zowel de Fietsverhuurder als SportstarZ zijn nimmer verantwoordelijk voor schadevergoeding als gevolg van ongevallen, schade, gevolgen of schade veroorzaakt, met inbegrip van normale en bestraft gebruik van de fietsen, of schade aan de personen of voorwerpen van een derde partij of voor verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de huurperiode.

13. Paintball (voor kids)
13.1 Paintball voor kids kan worden gespeeld vanaf 8 jaar.
13.2 Het masker dient tijdens het gehele spel, in het speelveld, op het gezicht geplaatst te zijn óók al zijn er problemen met het masker.
13.3 Er wordt niet geschoten op mensen die, tegen de regels in, onverhoopt het masker niet op het gezicht geplaatst hebben.
13.4 Problemen met het masker niet zelf oplossen maar direct melden bij de spelleider.
13.5 Het speelveld mag niet samen met het wapen verlaten worden, behalve via het wapen uitgiftepunt middels de daarvoor speciaal gemaakte ingang.
13.6 In het wapen uitgiftepunt mag beslist niet geladen en geschoten worden.
13.7 Buiten het speelveld mag beslist niet geladen en geschoten worden.
13.8 Men dient na het duidelijk hoorbaar eindsignaal meteen te stoppen met schieten.
13.9 Men dient een minimale veiligheidsafstand van 5 meter in acht te nemen alvorens men op iemand gaat schieten.
13.10 Problemen met het wapen moeten direct gemeld worden bij de heer C. Swanen of Dhr R. van Gastel of een door hen aangesteld persoon.
13.11 Men is zelf verantwoordelijk voor gepaste en afdoende kleding/schoeisel, een overall ter voorkoming van het ergste vuil kan optioneel bij gehuurd worden maar geeft geen volledige garantie op schoon blijven.
13.12 Het gehele spel geschiedt op eigen risico van de Deelnemer / Opdrachtgever.
13.13 Tijdens het spel gaat minimaal 1 volwassene mee het bos in om de scores bij te houden, de spelleider staat bij de ingang van het veld om problemen op te lossen met maskers / wapens en andere dringende zaken.
13.14 SportstarZ, Kampeerboerderij ’t Uilenest en Party-alarm zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel, van welke aard en in welke vorm dan ook, welke is voortgekomen uit het spelen van het kinderpaintball spel.

14. WinnerCam. (video-analyse)
14.1 Klik hier voor algemene voorwaarde en privacyverklaring van WinnerCam

15. Luchtvervoer.
15.1 Indien het Sportkamp is geboekt inclusief vliegreis zijn ook de Algemene voorwaarde van de desbetreffende  luchtvaartmaatschappij mede van toepassing.
15.2 SportstarZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of annulering van de vlucht, alsmede instapweigering door de luchtvaartmaatschappij.

16. Vertragingen (openbaar)vervoer
16.1 Indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld drukte op de weg, op zee of in het luchtruim, stakingen of weersomstandigheden,  vertragingen ontstaan en het aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk is kan SportstarZ nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende kosten.
16.2 Indien er vertragingen optreden zoals omschreven in artikel 16.1 behoud SportstarZ het recht voor om het programma aan te passen. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

17. Garantiebepalingen merchandise artikelen.
17.1 SportstarZ geeft bij normaal gebruik en onderhoud 6 maanden garantie op materiaal- en constructiefouten op haar merchandise producten. Slijtage door intensief gebruik valt niet binnen de garantie. Eventuele porto- of transportkosten zijn voor rekening van de klant.

18. Toepasselijk recht, interpretatie en geschillen.
18.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 De (Engelse) vertaling van de Algemene Voorwaarden (‘Terms and Conditions’) dient slechts ter informatie en heeft geen rechtsgeldige status; de Nederlandse versie krijgt in alle gevallen prioriteit.
18.3 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Privacyverklaring

versie 01-01-2020